برنامه هفته سوم تا هفتم لیگ دسته سوم اعلام شد

ساعت 11:57 چهار شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا هفتم مرحله دوم از لیگ دسته سوم در فصل 97-96 را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه مرحله دوم لیگ دسته سوم را به شرح زیر اعلام ‏کرد:‏
هفته سوم:‏
‏ سه شنبه  ‏‏19 دی 96‏
انتظار بجنورد- آرش ری-  ساعت 14- ورزشگاه  ‏19 مهر بجنورد
‏ پاس گیلان- هیرکانی چالوس ‏-  ساعت 14- ورزشگاه  عضدی رشت
شهرداری نوشهر- چوکای تالش-  ساعت 14- ورزشگاه  ‏7 تیر چالوس
شهدای ماکران میاندرود- مقاوم فجر البرز-  ساعت 14- ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود
‏پاراگ تهران- شهید مولایی قائمشهر-  ساعت 14- ورزشگاه  کشوری ‏ تهران
شهرداری اردبیل- آریا مینو خرمدره زنجان-  ساعت 14:15 - ورزشگاه  علی دایی اردبیل
اتحاد کامیاران- شهدای رزکان کرج-  ساعت 14:15 - ورزشگاه   آزادی  کامیاران
‏ دالاهو کرمانشاه-امید حسن آباد-  ساعت 14:15 - ورزشگاه  آزادی کرمانشاه
پردیس خرم آباد- کیان تهران-  ساعت 14:15 - ورزشگاه   تختی خرم آباد
‏ اسپیدار تهران- شهرداری اراک-  ساعت 14:15 - ورزشگاه   شهید کلهر شهریار
استقلال رامشیر- جهاد نصر سیرجان-  ساعت 14:30  - ورزشگاه  مجدیان دزفول
‏ چهارشنبه  ‏‏20 دی 96 ‏
جندی شاپور خوزستان- شهید باقری گویم-  ساعت 14:30 - ورزشگاه   تختی رامشیر
‏ پرسپولیس گناوه- ملی حفاری اهواز-  ساعت 14:30 - ورزشگاه   شهید سراجی گناوه
‏کارا شیراز- جنوب باغملک خوزستان ‏-  ساعت 14:30 - ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد
‏ آلومینیوم هرمزگان- پیروزی برازجان-  ساعت 14:30 - ورزشگاه    تختی بندرعباس

هفته چهارم:‏
‏ یکشنبه24 دی ماه 96 ‏
مقاوم فجر البرز- انتظاربجنورد - ساعت 14- ورزشگاه شریعتی کرج
آرش ری- شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه  هویزه تهران
هیرکانی چالوس- پاراگ تهران- ساعت 14- ورزشگاه  ‏7 تیر چالوس
‏ چوکای تالش- پاس گیلان- ساعت 14- ورزشگاه  پوریا ولی تالش
شهید مولایی قائمشهر- شهدای ماکرون میاندرود- ساعت 14- ورزشگاه  قراخیل قائمشهر
‏ امید حسن آباد- اسپیدار تهران ‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن آباد  ‏
آریا مینو خرمدره زنجان- پردیس خرم آباد- ساعت 14- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
‏ کیان تهران- دالاهو کرمانشاه ‏- ساعت 14:15 - ورزشگاه  سهند تهران
‏ شهرداری اراک- اتحاد کامیاران- ساعت 14- ورزشگاه  ‏5 مرداد اراک
‏ شهدای رزکان کرج- شهرداری اردبیل- ساعت 14- ورزشگاه  انقلاب کرج
‏ دوشنبه 25 دی ماه 96‏
جنوب باغملک خوزستان- پرسپولیس گناوه- ساعت 14:30 - ورزشگاه  تختی باغملک
‏ ملی حفاری اهواز- استقلال رامشیر- ساعت 14:30 - ورزشگاه  اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز
‏ پیروزی برازجان- جندی شاپور خوزستان- ساعت 14:30 - ورزشگاه   تختی برازجان
‏جهاد نصر سیرجان- آلومینیوم هرمزگان- ساعت 14:30 - ورزشگاه  تختی سیرجان
شهید باقری گویم- کارا شیراز ‏- ساعت 14:30 - ورزشگاه   دستغیب شیراز

هفته پنجم
‏ شنبه  30 دی ماه 96 ‏
شهرداری نوشهر- مقاوم فجر البرز- ساعت 14 – ورزشگاه  ‏7 تیر چالوس
انتظار بجنورد- شهید مولایی قائمشهر- ساعت 14 – ورزشگاه   ‏19 مهر بجنورد
شهدای ماکران میاندرود- هیرکانی چالوس- ساعت 14 – ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود
‏ پاراگ تهران- پاس گیلان- ساعت 14 – ورزشگاه   کشوری ‏ تهران
‏ چوکای تالش- آرش ری- ساعت 14 – ورزشگاه   پوریا ولی تالش
‏ شهید باقری گویم- پیروزی برازجان- ساعت 14:30 – ورزشگاه  دستغیب شیراز
یکشنبه     اول بهمن 96‏
اسپیدار تهران- کیان تهران- ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید کلهر شهریار
اتحاد کامیاران- امید حسن آباد- ساعت 14:15 – ورزشگاه  آزادی کامیاران
شهرداری اردبیل- شهرداری اراک- ساعت 14:15 – ورزشگاه  علی دایی اردبیل
آریا مینو خرمدره زنجان- شهدای رزکان کرج- ساعت 14:15 – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
دالاهو کرمانشاه- پردیس خرم آباد- ساعت 14:15 – ورزشگاه  آزادی کرمانشاه
استقلال رامشیر- جنوب باغملک خوزستان- ساعت 14:30  – ورزشگاه  تختی رامشیر
آلومینیوم هرمزگان- ملی حفاری اهواز- ساعت 14:30  – ورزشگاه  تختی بندرعباس
پرسپولیس گناوه- کارا شیراز- ساعت 14:30  – ورزشگاه   شهید سراجی گناوه
دوشنبه     2 بهمن 96‏
جندی شاپور خوزستان- جهاد نصر سیرجان- ساعت 14:30  – ورزشگاه   مجدیان دزفول

هفته ششم
‏ جمعه     ‏‏6 بهمن 96 ‏
پاراگ تهران- چوکای تالش – ساعت 14:15 – ورزشگاه  کشوری ‏ تهران
هیرکانی چالوس- انتظار بجنورد – ساعت 14:15 – ورزشگاه  ‏7 تیر چالوس
مقاوم فجر البرز - آرش ری– ساعت 14:15 –   ورزشگاه شریعتی کرج
‏ شهید مولایی قائمشهر- شهرداری نوشهر– ساعت 14:15 –   ورزشگاه  قراخیل قائمشهر
‏ پاس گیلان- شهدای ماکران میاندرود– ساعت 14:15 –   ورزشگاه  عضدی رشت
شنبه     7 بهمن 96‏
امید حسن آباد- شهرداری اردبیل– ساعت 14:15 –   ورزشگاه  شهرداری   ‏ حسن ‏آباد  ‏
کیان تهران- اتحاد کامیاران– ساعت 14:15 –   ورزشگاه  هویزه تهران
دالاهو کرمانشاه- آریا مینو خرمدره زنجان– ساعت 14:30  –   ورزشگاه  آزادی کرمانشاه
شهرداری اراک- شهدای رزکان کرج– ساعت 14:30  –   ورزشگاه  ‏5 مرداد اراک
پردیس خرم آباد- اسپیدار تهران– ساعت 14:30  –   ورزشگاه   تختی خرم آباد
جهاد نصر سیرجان- پیروزی برازجان– ساعت 14:30  –   ورزشگاه   تختی سیرجان
کارا شیراز- استقلال رامشیر– ساعت 14:30  –   ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد
جنوب باغملک خوزستان- آلومینیوم هرمزگان– ساعت 14:30  –   ورزشگاه   تختی باغملک
پرسپولیس گناوه- شهید باقری گویم– ساعت 14:30  –   ورزشگاه   شهید سراجی گناوه
ملی حفاری اهواز- جندی شاپور خوزستان– ساعت 14:45   –   ورزشگاه   ملی ‏حفاری اهواز

هفته هفتم
پنجشنبه12 بهمن 96‏
شهرداری نوشهر- هیرکانی چالوس- ساعت 14:15 – ورزشگاه ‏7 تیر چالوس
چوکای تالش- مقاوم فجر البرز ‏- ساعت 14:15 – ورزشگاه  پوریای ولی تالش
انتظار بجنورد- پاس گیلان- ساعت 14:15 – ورزشگاه  ‏19 مهر بجنورد
آرش ری- شهید مولایی قائمشهر- ساعت 14:15 – ورزشگاه  هویزه تهران
شهدای ماکران میاندرود- پاراگ تهران- ساعت 14:15 – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود
شهرداری اردبیل- کیان تهران ‏- ساعت 14:15 – ورزشگاه  علی دایی اردبیل
اسپیدار تهران- دالاهو کرمانشاه- ساعت 14:15 – ورزشگاه  شهید کلهر شهریار
اتحاد کامیاران- پردیس خرم آباد- ساعت 14:15 – ورزشگاه  آزادی کامیاران
شهدای رزکان کرج-امید حسن آباد- ساعت 14:15 – ورزشگاه  انقلاب کرج
آریا مینو خرمدره زنجان- شهرداری اراک- ساعت 14:15 – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
‏ جمعه    ‏‏13 بهمن 96 ‏
شهید باقری گویم- جهاد نصر سیرجان- ساعت 14:30  – ورزشگاه دستغیب شیراز
آلومینیوم هرمزگان- کارا شیراز- ساعت 14:30  – ورزشگاه  تختی بندرعباس
استقلال رامشیر- پرسپولیس گناوه- ساعت 14:30  – ورزشگاه  تختی رامشیر
‏جندی شاپور خوزستان- جنوب باغملک خوزستان- ساعت 14:30  – ورزشگاه  مجدیان دزفول
پیروزی برازجان- ملی حفاری اهواز- ساعت 14:30  – ورزشگاه  تختی برازجان