برنامه بازی ها شهرداري بم - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 3

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 1 شهرداري بم 5 1395/10/27 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 6 شاهين پارس تهران 2 1395/11/03 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري فيرزآباد 0 شهرداري بم 0 1395/11/09 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 3 پرسپوليس گناوه 0 1395/11/16 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس نوين کرمان 1 شهرداري بم 1 1395/11/21 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 3 ملي حفاري اهواز 2 1395/11/26 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
برق شيراز 1 شهرداري بم 1 1395/12/04 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 1 پرسپوليس برازجان 0 1395/12/10 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پاراگ تهران 0 شهرداري بم 2 1395/12/18 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين پارس تهران 3 شهرداري بم 4 1396/01/10 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 4 شهرداري فيرزآباد 2 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 2 شهرداري بم 1 1396/01/22 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 0 مس نوين کرمان 1 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 5 شهرداري بم 0 1396/02/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم برق شيراز خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان شهرداري بم خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم پاراگ تهران خلاصه بازی