برنامه بازی ها ملي حفاري اهواز - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 3

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 2 ملي حفاري اهواز 6 1395/10/29 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 1 مس نوين کرمان 1 1395/11/03 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 2 پاراگ تهران 0 1395/11/09 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
برق شيراز 2 ملي حفاري اهواز 1 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/11/20 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 3 ملي حفاري اهواز 2 1395/11/26 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 2 کيان بختياري شهرکرد 0 1395/12/04 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين پارس تهران 3 ملي حفاري اهواز 2 1395/12/10 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 5 شهرداري فيرزآباد 0 1395/12/18 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 0 پرسپوليس گناوه 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس نوين کرمان 2 ملي حفاري اهواز 0 1396/01/10 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پاراگ تهران 1 ملي حفاري اهواز 1 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 3 برق شيراز 0 1396/01/22 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 1 ملي حفاري اهواز 2 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 5 شهرداري بم 0 1396/02/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد ملي حفاري اهواز خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز شاهين پارس تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري فيرزآباد ملي حفاري اهواز خلاصه بازی