برنامه بازی ها پرسپوليس گناوه - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 3

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 2 ملي حفاري اهواز 6 1395/10/29 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
برق شيراز 0 پرسپوليس گناوه 0 1395/11/03 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/11/09 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 3 پرسپوليس گناوه 0 1395/11/16 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 0 کيان بختياري شهرکرد 3 1395/11/20 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين پارس تهران 0 پرسپوليس گناوه 2 1395/11/26 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 2 شهرداري فيرزآباد 1 1395/12/04 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 2 پاراگ تهران 1 1395/12/10 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس نوين کرمان 3 پرسپوليس گناوه 1 1395/12/18 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 0 پرسپوليس گناوه 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 0 برق شيراز 0 1396/01/10 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 3 پرسپوليس گناوه 1 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 2 شهرداري بم 1 1396/01/22 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 3 پرسپوليس گناوه 2 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 3 شاهين پارس تهران 0 1396/02/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري فيرزآباد پرسپوليس گناوه خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پاراگ تهران پرسپوليس گناوه خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه مس نوين کرمان خلاصه بازی