برنامه بازی ها پرسپوليس برازجان - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 3

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين پارس تهران 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/10/27 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 0 شهرداري فيرزآباد 0 1395/11/03 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/11/09 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 2 مس نوين کرمان 2 1395/11/15 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 1 پرسپوليس برازجان 1 1395/11/20 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 0 برق شيراز 0 1395/11/26 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پاراگ تهران 3 پرسپوليس برازجان 0 1395/12/04 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 1 پرسپوليس برازجان 0 1395/12/10 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/12/18 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 2 شاهين پارس تهران 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري فيرزآباد 0 پرسپوليس برازجان 2 1396/01/10 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 3 پرسپوليس گناوه 1 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس نوين کرمان 2 پرسپوليس برازجان 0 1396/01/22 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 1 ملي حفاري اهواز 2 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
برق شيراز 3 پرسپوليس برازجان 0 1396/02/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان پاراگ تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان شهرداري بم خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد پرسپوليس برازجان خلاصه بازی