برنامه بازی ها کيان بختياري شهرکرد - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 3

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 1 شهرداري بم 5 1395/10/27 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پاراگ تهران 2 کيان بختياري شهرکرد 1 1395/11/03 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين پارس تهران 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/11/09 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 2 شهرداري فيرزآباد 0 1395/11/15 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس گناوه 0 کيان بختياري شهرکرد 3 1395/11/20 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 4 مس نوين کرمان 0 1395/11/26 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي حفاري اهواز 2 کيان بختياري شهرکرد 0 1395/12/04 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 1 برق شيراز 0 1395/12/10 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس برازجان 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/12/18 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري بم 1 کيان بختياري شهرکرد 2 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 0 پاراگ تهران 1 1396/01/10 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 0 شاهين پارس تهران 0 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري فيرزآباد 1 کيان بختياري شهرکرد 1 1396/01/22 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد 3 پرسپوليس گناوه 2 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس نوين کرمان 2 کيان بختياري شهرکرد 1 1396/02/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد ملي حفاري اهواز خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
برق شيراز کيان بختياري شهرکرد خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيان بختياري شهرکرد پرسپوليس برازجان خلاصه بازی