برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

بادران تهران

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

0 - 4

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

0 - 1

مس كرمان

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

1 - 1

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

صباي قم

1396/05/05 21:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

مس كرمان

2 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

3 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

4 - 2

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

بادران تهران

3 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

بادران تهران

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

0 - 3

مس كرمان

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

1 - 0

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

4 - 0

صباي قم

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

0 - 2

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

مس كرمان

3 - 1

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

1 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

بادران تهران

3 - 1

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

2 - 0

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 2

مس كرمان

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

2 - 2

بادران تهران

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

0 - 0

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

صباي قم

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

2 - 2

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

صباي قم

2 - 2

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

مس كرمان

0 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

1 - 2

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

0 - 0

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

بادران تهران

1 - 0

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

0 - 0

بادران تهران

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

3 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

0 - 0

مس كرمان

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 1

صباي قم

1396/05/05 21:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 2

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

صباي قم

1 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

مس كرمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

0 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

1 - 0

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

2 - 0

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

بادران تهران

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

0 - 1

صباي قم

1396/05/05 21:00

مس كرمان

1 - 2

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

1 - 2

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

1 - 1

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 0

بادران تهران

1396/05/05 21:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

صباي قم

1 - 1

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

2 - 2

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

1 - 0

مس كرمان

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

بادران تهران

1 - 2

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

صباي قم

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

ماشین سازی تبریز

1396/05/05 21:00

مس كرمان

-

آلومينيوم اراک

1396/05/05 21:00

شهرداري تبريز

-

راه آهن تهران

1396/05/05 21:00

مس رفسنجان

-

ایرانجوان بوشهر

1396/05/05 21:00

نساجی مازندران

-

فجر سپاسي شیراز

1396/05/05 21:00

شهرداري ماهشهر

-

ملوان بندر انزلي

1396/05/05 21:00

بادران تهران

-

نفت مسجد سلیمان

1396/05/05 21:00

اکسين البرز

-

خونه به خونه مازندران

1396/05/05 21:00

آينده سازان برق جديد فارس

-

گل گهر سیرجان

1396/05/05 21:00

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

صباي قم

1396/05/05 21:00

ملوان بندر انزلي

-

شهرداري تبريز

1396/05/05 21:00

راه آهن تهران

-

نساجی مازندران

1396/05/05 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

مس رفسنجان

1396/05/05 21:00

ماشین سازی تبریز

-

بادران تهران

1396/05/05 21:00

گل گهر سیرجان

-

شهرداري ماهشهر

1396/05/05 21:00

ایرانجوان بوشهر

-

مس كرمان

1396/05/05 21:00

خونه به خونه مازندران

-

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/05 21:00

آلومينيوم اراک

-

اکسين البرز

1396/05/05 21:00