برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9697گروه لیگ یک جدید


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

بادران تهران

1396/05/16

ملوان بندر انزلي

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/16

راه آهن تهران

0 - 4

شهرداري ماهشهر

1396/05/16

شهرداري تبريز

0 - 1

مس كرمان

1396/05/16

نفت مسجد سلیمان

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/05/16

گل گهر سیرجان

1 - 1

اکسين البرز

1396/05/16

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نساجی مازندران

1396/05/16

خونه به خونه مازندران

1 - 1

مس رفسنجان

1396/05/16

آلومينيوم اراک

0 - 0

صباي قم

1396/05/16

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/23

مس كرمان

2 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/05/23

ماشین سازی تبریز

3 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/05/23

مس رفسنجان

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/05/23

نساجی مازندران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/05/23

شهرداري ماهشهر

4 - 2

شهرداري تبريز

1396/05/23

بادران تهران

3 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/05/23

اکسين البرز

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/05/23

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

راه آهن تهران

1396/05/23

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

مس رفسنجان

1396/06/05

ملوان بندر انزلي

1 - 1

بادران تهران

1396/06/05

راه آهن تهران

0 - 3

مس كرمان

1396/06/05

شهرداري تبريز

1 - 0

اکسين البرز

1396/06/05

گل گهر سیرجان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1396/06/05

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/06/05

خونه به خونه مازندران

4 - 0

صباي قم

1396/06/05

آلومينيوم اراک

0 - 2

نساجی مازندران

1396/06/05

شهرداري ماهشهر

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/06/05

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/06/11

مس كرمان

3 - 1

گل گهر سیرجان

1396/06/11

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/06/11

ماشین سازی تبریز

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/06/11

مس رفسنجان

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/06/11

نساجی مازندران

1 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/06/11

بادران تهران

3 - 1

آلومينيوم اراک

1396/06/11

اکسين البرز

2 - 0

راه آهن تهران

1396/06/11

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

شهرداري تبريز

1396/06/11

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 2

مس كرمان

1396/06/27

راه آهن تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/06/27

شهرداري تبريز

2 - 2

بادران تهران

1396/06/27

گل گهر سیرجان

0 - 0

مس رفسنجان

1396/06/27

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

صباي قم

1396/06/27

خونه به خونه مازندران

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1396/06/27

آلومينيوم اراک

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/06/27

شهرداري ماهشهر

2 - 2

نساجی مازندران

1396/06/27

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

اکسين البرز

1396/06/27

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/07/02

صباي قم

2 - 2

گل گهر سیرجان

1396/07/02

مس كرمان

0 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/07/02

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/07/01

ماشین سازی تبریز

1 - 2

آلومينيوم اراک

1396/07/02

مس رفسنجان

0 - 0

شهرداري تبريز

1396/07/02

نساجی مازندران

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/07/02

بادران تهران

1 - 0

راه آهن تهران

1396/07/01

اکسين البرز

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/07/03

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 2

مس رفسنجان

1396/09/23

راه آهن تهران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/07/06

شهرداري تبريز

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1396/07/12

گل گهر سیرجان

0 - 0

بادران تهران

1396/07/12

خونه به خونه مازندران

3 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/07/12

آلومينيوم اراک

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/07/12

شهرداري ماهشهر

0 - 0

مس كرمان

1396/07/12

اکسين البرز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/07/12

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 1

صباي قم

1396/07/12

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 2

گل گهر سیرجان

1396/07/18

صباي قم

1 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/07/18

مس كرمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/07/18

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

ملوان بندر انزلي

1396/07/18

ماشین سازی تبریز

0 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/07/18

مس رفسنجان

1 - 0

راه آهن تهران

1396/07/18

نساجی مازندران

2 - 0

شهرداري تبريز

1396/07/18

ایرانجوان بوشهر

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/07/18

بادران تهران

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/07/18

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/07/24

راه آهن تهران

0 - 1

صباي قم

1396/07/24

مس كرمان

1 - 2

نساجی مازندران

1396/07/24

شهرداري تبريز

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/07/24

گل گهر سیرجان

1 - 2

ایرانجوان بوشهر

1396/07/24

خونه به خونه مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/07/24

شهرداري ماهشهر

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/07/24

اکسين البرز

1 - 1

مس رفسنجان

1396/07/24

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 0

بادران تهران

1396/07/24

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

راه آهن تهران

1396/07/29

صباي قم

1 - 1

شهرداري تبريز

1396/07/30

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1396/07/29

ماشین سازی تبریز

2 - 2

اکسين البرز

1396/07/29

مس رفسنجان

1 - 0

مس كرمان

1396/07/30

نساجی مازندران

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/04

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/07/29

آلومينيوم اراک

0 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/07/29

بادران تهران

1 - 2

شهرداري ماهشهر

1396/07/29

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/08/10

راه آهن تهران

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/08/10

مس كرمان

3 - 1

صباي قم

1396/08/10

شهرداري تبريز

0 - 0

آلومينيوم اراک

1396/08/10

نساجی مازندران

3 - 1

مس رفسنجان

1396/08/10

گل گهر سیرجان

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/08/10

شهرداري ماهشهر

1 - 3

نفت مسجد سلیمان

1396/08/10

اکسين البرز

2 - 2

بادران تهران

1396/08/10

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/08/10

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/08/16

صباي قم

0 - 1

اکسين البرز

1396/08/16

نفت مسجد سلیمان

2 - 1

مس كرمان

1396/08/17

ماشین سازی تبریز

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/08/16

مس رفسنجان

1 - 2

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/16

ایرانجوان بوشهر

2 - 1

شهرداري تبريز

1396/08/16

خونه به خونه مازندران

1 - 0

راه آهن تهران

1396/08/16

آلومينيوم اراک

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/08/16

بادران تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1396/08/16

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

گل گهر سیرجان

1396/08/23

راه آهن تهران

1 - 2

آلومينيوم اراک

1396/08/23

مس كرمان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/08/23

شهرداري تبريز

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/08/23

مس رفسنجان

2 - 3

بادران تهران

1396/08/23

نساجی مازندران

1 - 0

صباي قم

1396/08/23

شهرداري ماهشهر

0 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/08/23

اکسين البرز

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/08/23

آينده سازان برق جديد فارس

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1396/08/23

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

3 - 1

شهرداري تبريز

1396/08/30

صباي قم

0 - 2

مس رفسنجان

1396/08/30

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/08/30

ماشین سازی تبریز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/08/30

گل گهر سیرجان

1 - 0

راه آهن تهران

1396/08/30

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/30

خونه به خونه مازندران

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/08/30

آلومينيوم اراک

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/08/30

بادران تهران

1 - 0

مس كرمان

1396/08/30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

2 - 3

بادران تهران

1396/09/06

راه آهن تهران

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/09/06

مس كرمان

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/09/06

شهرداري تبريز

1 - 0

گل گهر سیرجان

1396/09/06

مس رفسنجان

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/09/06

نساجی مازندران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/09/06

شهرداري ماهشهر

1 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/09/06

اکسين البرز

3 - 2

ایرانجوان بوشهر

1396/09/06

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/09/06

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

نساجی مازندران

1396/09/12

ملوان بندر انزلي

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/09/12

راه آهن تهران

1 - 2

شهرداري تبريز

1396/09/12

نفت مسجد سلیمان

3 - 3

بادران تهران

1396/09/12

ماشین سازی تبریز

0 - 0

صباي قم

1396/09/12

گل گهر سیرجان

1 - 2

آينده سازان برق جديد فارس

1396/09/12

ایرانجوان بوشهر

2 - 1

مس رفسنجان

1396/09/12

خونه به خونه مازندران

1 - 0

اکسين البرز

1396/09/12

آلومينيوم اراک

0 - 2

مس كرمان

1396/09/12

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/09/19

مس كرمان

2 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/09/19

شهرداري تبريز

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/09/18

مس رفسنجان

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/09/18

نساجی مازندران

2 - 1

راه آهن تهران

1396/09/19

شهرداري ماهشهر

1 - 0

گل گهر سیرجان

1396/09/19

بادران تهران

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/09/19

اکسين البرز

2 - 0

آلومينيوم اراک

1396/09/19

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/09/19

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

1 - 4

آلومينيوم اراک

1396/10/17

مس كرمان

0 - 2

شهرداري تبريز

1396/10/17

ماشین سازی تبریز

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1396/10/17

مس رفسنجان

1 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/10/17

نساجی مازندران

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/10/17

شهرداري ماهشهر

3 - 1

راه آهن تهران

1396/10/17

بادران تهران

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/10/17

اکسين البرز

2 - 2

گل گهر سیرجان

1396/10/17

آينده سازان برق جديد فارس

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/10/17

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/10/24

ملوان بندر انزلي

1 - 0

اکسين البرز

1396/10/24

راه آهن تهران

0 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/10/24

شهرداري تبريز

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/10/24

نفت مسجد سلیمان

2 - 1

صباي قم

1396/10/24

گل گهر سیرجان

3 - 1

نساجی مازندران

1396/10/24

ایرانجوان بوشهر

0 - 3

بادران تهران

1396/10/24

خونه به خونه مازندران

2 - 1

مس كرمان

1396/10/24

آلومينيوم اراک

0 - 0

مس رفسنجان

1396/10/24

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

1 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/11/01

مس كرمان

2 - 1

راه آهن تهران

1396/11/01

نفت مسجد سلیمان

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/11/02

ماشین سازی تبریز

0 - 0

گل گهر سیرجان

1396/11/01

مس رفسنجان

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/11/01

نساجی مازندران

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/11/01

بادران تهران

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/11/01

اکسين البرز

1 - 0

شهرداري تبريز

1396/11/01

آينده سازان برق جديد فارس

3 - 4

شهرداري ماهشهر

1396/11/01

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1396/11/08

ملوان بندر انزلي

2 - 2

صباي قم

1396/11/19

راه آهن تهران

1 - 2

اکسين البرز

1396/11/19

شهرداري تبريز

2 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/11/08

گل گهر سیرجان

5 - 1

مس كرمان

1396/11/08

ایرانجوان بوشهر

0 - 2

ماشین سازی تبریز

1396/11/08

خونه به خونه مازندران

2 - 1

نساجی مازندران

1396/11/19

آلومينيوم اراک

0 - 0

بادران تهران

1396/11/08

شهرداري ماهشهر

1 - 1

مس رفسنجان

1396/11/08

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/11/14

صباي قم

3 - 4

ایرانجوان بوشهر

1396/11/14

مس كرمان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/11/14

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/11/14

ماشین سازی تبریز

1 - 0

راه آهن تهران

1396/11/14

مس رفسنجان

1 - 0

گل گهر سیرجان

1396/11/14

نساجی مازندران

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/11/14

بادران تهران

1 - 1

شهرداري تبريز

1396/11/14

اکسين البرز

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/11/14

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 0

نساجی مازندران

1396/11/24 14:00

راه آهن تهران

0 - 4

بادران تهران

1396/11/24 14:00

شهرداري تبريز

1 - 2

مس رفسنجان

1396/11/23 14:00

گل گهر سیرجان

5 - 1

صباي قم

1396/11/24 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/11/23 14:00

خونه به خونه مازندران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1396/11/24 14:00

آلومينيوم اراک

2 - 2

ماشین سازی تبریز

1396/11/23 14:00

شهرداري ماهشهر

1 - 0

اکسين البرز

1396/11/24 14:00

آينده سازان برق جديد فارس

0 - 1

مس كرمان

1396/11/23 14:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

3 - 0

آلومينيوم اراک

1396/11/29 14:00

صباي قم

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/11/29 14:00

مس كرمان

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/11/30 14:00

نفت مسجد سلیمان

2 - 1

راه آهن تهران

1396/11/29 14:30

ماشین سازی تبریز

1 - 2

شهرداري تبريز

1396/11/29 14:00

مس رفسنجان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/11/29 14:00

نساجی مازندران

2 - 2

اکسين البرز

1396/11/30 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/11/29 14:30

بادران تهران

1 - 1

گل گهر سیرجان

1396/11/29 14:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/12/06 14:15

راه آهن تهران

1 - 0

مس رفسنجان

1396/12/06 14:15

شهرداري تبريز

2 - 2

نساجی مازندران

1396/12/06 14:15

گل گهر سیرجان

1 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/12/06 14:15

خونه به خونه مازندران

1 - 0

بادران تهران

1396/12/06 14:15

آلومينيوم اراک

2 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/12/06 14:15

شهرداري ماهشهر

3 - 1

صباي قم

1396/12/06 14:15

اکسين البرز

1 - 1

مس كرمان

1396/12/06 14:15

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/12/06 14:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/12/13 14:30

صباي قم

0 - 1

راه آهن تهران

1396/12/13 14:30

نفت مسجد سلیمان

2 - 1

شهرداري تبريز

1396/12/13 15:00

ماشین سازی تبریز

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/12/13 14:30

مس رفسنجان

0 - 0

اکسين البرز

1396/12/13 14:30

نساجی مازندران

1 - 0

مس كرمان

1396/12/13 14:30

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/12/13 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/12/13 14:30

بادران تهران

3 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/12/13 14:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

0 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/12/20 14:45

راه آهن تهران

1 - 7

فجر سپاسي شیراز

1396/12/20 14:45

مس كرمان

2 - 1

مس رفسنجان

1396/12/20 14:45

شهرداري تبريز

3 - 1

صباي قم

1396/12/20 14:45

گل گهر سیرجان

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/12/20 14:45

خونه به خونه مازندران

0 - 0

آلومينيوم اراک

1396/12/23 14:45

شهرداري ماهشهر

1 - 1

بادران تهران

1396/12/20 15:15

اکسين البرز

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/12/20 14:45

آينده سازان برق جديد فارس

0 - 1

نساجی مازندران

1396/12/20 14:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/12/26 15:00

صباي قم

0 - 2

مس كرمان

1396/12/26 15:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/12/26 15:15

ماشین سازی تبریز

1 - 2

ملوان بندر انزلي

1396/12/26 15:00

مس رفسنجان

0 - 0

نساجی مازندران

1396/12/26 15:00

ایرانجوان بوشهر

3 - 2

راه آهن تهران

1396/12/26 15:15

خونه به خونه مازندران

0 - 0

گل گهر سیرجان

1396/12/28 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

شهرداري تبريز

1396/12/28 15:00

بادران تهران

2 - 2

اکسين البرز

1396/12/26 15:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

2 - 1

فجر سپاسي شیراز

1397/01/09 16:00

راه آهن تهران

0 - 3

خونه به خونه مازندران

1397/01/09 16:00

مس كرمان

1 - 2

نفت مسجد سلیمان

1397/01/09 16:00

شهرداري تبريز

2 - 1

ایرانجوان بوشهر

1397/01/09 16:00

نساجی مازندران

4 - 1

بادران تهران

1397/01/09 16:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

آلومينيوم اراک

1397/01/09 16:00

شهرداري ماهشهر

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/01/09 16:00

اکسين البرز

8 - 0

صباي قم

1397/01/09 16:00

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 1

مس رفسنجان

1397/01/09 16:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 0

اکسين البرز

1397/01/15 16:15

صباي قم

1 - 6

نساجی مازندران

1397/01/15 16:15

نفت مسجد سلیمان

3 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1397/01/15 16:45

ماشین سازی تبریز

0 - 1

مس كرمان

1397/01/15 16:15

گل گهر سیرجان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1397/01/15 16:15

ایرانجوان بوشهر

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1397/01/15 16:30

خونه به خونه مازندران

1 - 0

شهرداري تبريز

1397/01/15 16:15

آلومينيوم اراک

4 - 0

راه آهن تهران

1397/01/15 16:15

بادران تهران

1 - 0

مس رفسنجان

1397/01/15 16:15

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

خونه به خونه مازندران

1397/01/21 16:30

راه آهن تهران

0 - 4

گل گهر سیرجان

1397/01/21 16:30

مس كرمان

0 - 0

بادران تهران

1397/01/21 16:30

شهرداري تبريز

1 - 3

فجر سپاسي شیراز

1397/01/21 16:30

مس رفسنجان

-

صباي قم

1397/01/21 16:30

نساجی مازندران

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/01/21 16:30

شهرداري ماهشهر

1 - 0

آلومينيوم اراک

1397/01/21 17:30

اکسين البرز

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/01/21 16:30

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1397/01/21 16:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

مس كرمان

1397/01/28 17:00

ملوان بندر انزلي

1 - 0

راه آهن تهران

1397/01/28 17:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

نساجی مازندران

1397/01/28 17:00

ماشین سازی تبریز

1 - 1

مس رفسنجان

1397/01/28 17:00

گل گهر سیرجان

5 - 2

شهرداري تبريز

1397/01/28 17:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

اکسين البرز

1397/01/28 17:00

خونه به خونه مازندران

3 - 0

شهرداري ماهشهر

1397/01/28 17:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1397/01/28 17:00

بادران تهران

7 - 0

صباي قم

1397/01/28 17:00

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 4

ماشین سازی تبریز

1397/02/03 17:00

مس كرمان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1397/02/03 17:00

شهرداري تبريز

4 - 1

راه آهن تهران

1397/02/03 17:00

مس رفسنجان

2 - 1

ایرانجوان بوشهر

1397/02/03 17:00

نساجی مازندران

2 - 0

فجر سپاسي شیراز

1397/02/03 17:00

شهرداري ماهشهر

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1397/02/03 17:00

بادران تهران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/02/03 17:00

اکسين البرز

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1397/02/03 17:00

آينده سازان برق جديد فارس

4 - 0

گل گهر سیرجان

1397/02/03 17:00

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

6 - 1

صباي قم

1397/02/09 17:00

ملوان بندر انزلي

3 - 0

شهرداري تبريز

1397/02/09 17:00

راه آهن تهران

0 - 6

نساجی مازندران

1397/02/09 17:00

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

مس رفسنجان

1397/02/09 17:00

ماشین سازی تبریز

2 - 1

بادران تهران

1397/02/09 17:00

گل گهر سیرجان

3 - 2

شهرداري ماهشهر

1397/02/09 17:00

ایرانجوان بوشهر

2 - 0

مس كرمان

1397/02/09 17:00

خونه به خونه مازندران

2 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1397/02/09 17:00

آلومينيوم اراک

0 - 2

اکسين البرز

1397/02/09 17:00

+