برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

بادران تهران

1396/05/16

ملوان بندر انزلي

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/05/16

راه آهن تهران

0 - 4

شهرداري ماهشهر

1396/05/16

شهرداري تبريز

0 - 1

مس كرمان

1396/05/16

نفت مسجد سلیمان

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/05/16

گل گهر سیرجان

1 - 1

اکسين البرز

1396/05/16

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نساجی مازندران

1396/05/16

خونه به خونه مازندران

1 - 1

مس رفسنجان

1396/05/16

آلومينيوم اراک

0 - 0

صباي قم

1396/05/16

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/05/23

مس كرمان

2 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/05/23

ماشین سازی تبریز

3 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/05/23

مس رفسنجان

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/05/23

نساجی مازندران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/05/23

شهرداري ماهشهر

4 - 2

شهرداري تبريز

1396/05/23

بادران تهران

3 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/05/23

اکسين البرز

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/05/23

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

راه آهن تهران

1396/05/23

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

مس رفسنجان

1396/06/05

ملوان بندر انزلي

1 - 1

بادران تهران

1396/06/05

راه آهن تهران

0 - 3

مس كرمان

1396/06/05

شهرداري تبريز

1 - 0

اکسين البرز

1396/06/05

گل گهر سیرجان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1396/06/05

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/06/05

خونه به خونه مازندران

4 - 0

صباي قم

1396/06/05

آلومينيوم اراک

0 - 2

نساجی مازندران

1396/06/05

شهرداري ماهشهر

1 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/06/05

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/06/11

مس كرمان

3 - 1

گل گهر سیرجان

1396/06/11

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/06/11

ماشین سازی تبریز

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/06/11

مس رفسنجان

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/06/11

نساجی مازندران

1 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/06/11

بادران تهران

3 - 1

آلومينيوم اراک

1396/06/11

اکسين البرز

2 - 0

راه آهن تهران

1396/06/11

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

شهرداري تبريز

1396/06/11

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 2

مس كرمان

1396/06/27

راه آهن تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/06/27

شهرداري تبريز

2 - 2

بادران تهران

1396/06/27

گل گهر سیرجان

0 - 0

مس رفسنجان

1396/06/27

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

صباي قم

1396/06/27

خونه به خونه مازندران

1 - 2

فجر سپاسي شیراز

1396/06/27

آلومينيوم اراک

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/06/27

شهرداري ماهشهر

2 - 2

نساجی مازندران

1396/06/27

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

اکسين البرز

1396/06/27

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/07/02

صباي قم

2 - 2

گل گهر سیرجان

1396/07/02

مس كرمان

0 - 0

آينده سازان برق جديد فارس

1396/07/02

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/07/01

ماشین سازی تبریز

1 - 2

آلومينيوم اراک

1396/07/02

مس رفسنجان

0 - 0

شهرداري تبريز

1396/07/02

نساجی مازندران

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/07/02

بادران تهران

1 - 0

راه آهن تهران

1396/07/01

اکسين البرز

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/07/03

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 2

مس رفسنجان

1396/09/23

راه آهن تهران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/07/06

شهرداري تبريز

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1396/07/12

گل گهر سیرجان

0 - 0

بادران تهران

1396/07/12

خونه به خونه مازندران

3 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/07/12

آلومينيوم اراک

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/07/12

شهرداري ماهشهر

0 - 0

مس كرمان

1396/07/12

اکسين البرز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/07/12

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 1

صباي قم

1396/07/12

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 2

گل گهر سیرجان

1396/07/18

صباي قم

1 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/07/18

مس كرمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/07/18

نفت مسجد سلیمان

2 - 2

ملوان بندر انزلي

1396/07/18

ماشین سازی تبریز

0 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/07/18

مس رفسنجان

1 - 0

راه آهن تهران

1396/07/18

نساجی مازندران

2 - 0

شهرداري تبريز

1396/07/18

ایرانجوان بوشهر

2 - 2

آلومينيوم اراک

1396/07/18

بادران تهران

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/07/18

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/07/24

راه آهن تهران

0 - 1

صباي قم

1396/07/24

مس كرمان

1 - 2

نساجی مازندران

1396/07/24

شهرداري تبريز

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/07/24

گل گهر سیرجان

1 - 2

ایرانجوان بوشهر

1396/07/24

خونه به خونه مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/07/24

شهرداري ماهشهر

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/07/24

اکسين البرز

1 - 1

مس رفسنجان

1396/07/24

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 0

بادران تهران

1396/07/24

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

1 - 0

راه آهن تهران

1396/07/29

صباي قم

1 - 1

شهرداري تبريز

1396/07/30

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1396/07/29

ماشین سازی تبریز

2 - 2

اکسين البرز

1396/07/29

مس رفسنجان

1 - 0

مس كرمان

1396/07/30

نساجی مازندران

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/04

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/07/29

آلومينيوم اراک

0 - 1

خونه به خونه مازندران

1396/07/29

بادران تهران

1 - 2

شهرداري ماهشهر

1396/07/29

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/08/10

راه آهن تهران

1 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/08/10

مس كرمان

3 - 1

صباي قم

1396/08/10

شهرداري تبريز

0 - 0

آلومينيوم اراک

1396/08/10

نساجی مازندران

3 - 1

مس رفسنجان

1396/08/10

گل گهر سیرجان

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/08/10

شهرداري ماهشهر

1 - 3

نفت مسجد سلیمان

1396/08/10

اکسين البرز

2 - 2

بادران تهران

1396/08/10

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/08/10

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/08/16

صباي قم

0 - 1

اکسين البرز

1396/08/16

نفت مسجد سلیمان

2 - 1

مس كرمان

1396/08/17

ماشین سازی تبریز

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/08/16

مس رفسنجان

1 - 2

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/16

ایرانجوان بوشهر

2 - 1

شهرداري تبريز

1396/08/16

خونه به خونه مازندران

1 - 0

راه آهن تهران

1396/08/16

آلومينيوم اراک

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/08/16

بادران تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1396/08/16

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 1

گل گهر سیرجان

1396/08/23

راه آهن تهران

1 - 2

آلومينيوم اراک

1396/08/23

مس كرمان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/08/23

شهرداري تبريز

0 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/08/23

مس رفسنجان

2 - 3

بادران تهران

1396/08/23

نساجی مازندران

1 - 0

صباي قم

1396/08/23

شهرداري ماهشهر

0 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/08/23

اکسين البرز

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/08/23

آينده سازان برق جديد فارس

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1396/08/23

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

3 - 1

شهرداري تبريز

1396/08/30

صباي قم

0 - 2

مس رفسنجان

1396/08/30

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/08/30

ماشین سازی تبریز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/08/30

گل گهر سیرجان

1 - 0

راه آهن تهران

1396/08/30

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/30

خونه به خونه مازندران

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/08/30

آلومينيوم اراک

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/08/30

بادران تهران

1 - 0

مس كرمان

1396/08/30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

2 - 3

بادران تهران

1396/09/06

راه آهن تهران

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/09/06

مس كرمان

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/09/06

شهرداري تبريز

1 - 0

گل گهر سیرجان

1396/09/06

مس رفسنجان

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/09/06

نساجی مازندران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/09/06

شهرداري ماهشهر

1 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/09/06

اکسين البرز

3 - 2

ایرانجوان بوشهر

1396/09/06

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/09/06

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

نساجی مازندران

1396/09/12

ملوان بندر انزلي

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1396/09/12

راه آهن تهران

1 - 2

شهرداري تبريز

1396/09/12

نفت مسجد سلیمان

3 - 3

بادران تهران

1396/09/12

ماشین سازی تبریز

0 - 0

صباي قم

1396/09/12

گل گهر سیرجان

1 - 2

آينده سازان برق جديد فارس

1396/09/12

ایرانجوان بوشهر

2 - 1

مس رفسنجان

1396/09/12

خونه به خونه مازندران

1 - 0

اکسين البرز

1396/09/12

آلومينيوم اراک

0 - 2

مس كرمان

1396/09/12

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 1

فجر سپاسي شیراز

1396/09/19

مس كرمان

2 - 1

ایرانجوان بوشهر

1396/09/19

شهرداري تبريز

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/09/18

مس رفسنجان

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/09/18

نساجی مازندران

2 - 1

راه آهن تهران

1396/09/19

شهرداري ماهشهر

1 - 0

گل گهر سیرجان

1396/09/19

بادران تهران

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1396/09/19

اکسين البرز

2 - 0

آلومينيوم اراک

1396/09/19

آينده سازان برق جديد فارس

2 - 2

خونه به خونه مازندران

1396/09/19

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

آلومينيوم اراک

مس كرمان

-

شهرداري تبريز

ماشین سازی تبریز

-

نفت مسجد سلیمان

مس رفسنجان

-

خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران

-

ایرانجوان بوشهر

شهرداري ماهشهر

-

راه آهن تهران

بادران تهران

-

فجر سپاسي شیراز

اکسين البرز

-

گل گهر سیرجان

آينده سازان برق جديد فارس

-

ملوان بندر انزلي

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

ماشین سازی تبریز

ملوان بندر انزلي

-

اکسين البرز

راه آهن تهران

-

آينده سازان برق جديد فارس

شهرداري تبريز

-

شهرداري ماهشهر

نفت مسجد سلیمان

-

صباي قم

گل گهر سیرجان

-

نساجی مازندران

ایرانجوان بوشهر

-

بادران تهران

خونه به خونه مازندران

-

مس كرمان

آلومينيوم اراک

-

مس رفسنجان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

خونه به خونه مازندران

مس كرمان

-

راه آهن تهران

نفت مسجد سلیمان

-

ایرانجوان بوشهر

ماشین سازی تبریز

-

گل گهر سیرجان

مس رفسنجان

-

فجر سپاسي شیراز

نساجی مازندران

-

آلومينيوم اراک

بادران تهران

-

ملوان بندر انزلي

اکسين البرز

-

شهرداري تبريز

آينده سازان برق جديد فارس

-

شهرداري ماهشهر

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

نفت مسجد سلیمان

ملوان بندر انزلي

-

صباي قم

راه آهن تهران

-

اکسين البرز

شهرداري تبريز

-

آينده سازان برق جديد فارس

گل گهر سیرجان

-

مس كرمان

ایرانجوان بوشهر

-

ماشین سازی تبریز

خونه به خونه مازندران

-

نساجی مازندران

آلومينيوم اراک

-

بادران تهران

شهرداري ماهشهر

-

مس رفسنجان

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

خونه به خونه مازندران

صباي قم

-

ایرانجوان بوشهر

مس كرمان

-

ملوان بندر انزلي

نفت مسجد سلیمان

-

آلومينيوم اراک

ماشین سازی تبریز

-

راه آهن تهران

مس رفسنجان

-

گل گهر سیرجان

نساجی مازندران

-

شهرداري ماهشهر

بادران تهران

-

شهرداري تبريز

اکسين البرز

-

آينده سازان برق جديد فارس

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

نساجی مازندران

راه آهن تهران

-

بادران تهران

شهرداري تبريز

-

مس رفسنجان

گل گهر سیرجان

-

صباي قم

ایرانجوان بوشهر

-

فجر سپاسي شیراز

خونه به خونه مازندران

-

نفت مسجد سلیمان

آلومينيوم اراک

-

ماشین سازی تبریز

شهرداري ماهشهر

-

اکسين البرز

آينده سازان برق جديد فارس

-

مس كرمان

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

آلومينيوم اراک

صباي قم

-

آينده سازان برق جديد فارس

مس كرمان

-

شهرداري ماهشهر

نفت مسجد سلیمان

-

راه آهن تهران

ماشین سازی تبریز

-

شهرداري تبريز

مس رفسنجان

-

ملوان بندر انزلي

نساجی مازندران

-

اکسين البرز

ایرانجوان بوشهر

-

خونه به خونه مازندران

بادران تهران

-

گل گهر سیرجان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

نفت مسجد سلیمان

راه آهن تهران

-

مس رفسنجان

شهرداري تبريز

-

نساجی مازندران

گل گهر سیرجان

-

فجر سپاسي شیراز

خونه به خونه مازندران

-

بادران تهران

آلومينيوم اراک

-

ایرانجوان بوشهر

شهرداري ماهشهر

-

صباي قم

اکسين البرز

-

مس كرمان

آينده سازان برق جديد فارس

-

ماشین سازی تبریز

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

شهرداري ماهشهر

صباي قم

-

راه آهن تهران

نفت مسجد سلیمان

-

شهرداري تبريز

ماشین سازی تبریز

-

خونه به خونه مازندران

مس رفسنجان

-

اکسين البرز

نساجی مازندران

-

مس كرمان

ایرانجوان بوشهر

-

گل گهر سیرجان

آلومينيوم اراک

-

ملوان بندر انزلي

بادران تهران

-

آينده سازان برق جديد فارس

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

ایرانجوان بوشهر

راه آهن تهران

-

فجر سپاسي شیراز

مس كرمان

-

مس رفسنجان

شهرداري تبريز

-

صباي قم

گل گهر سیرجان

-

نفت مسجد سلیمان

خونه به خونه مازندران

-

آلومينيوم اراک

شهرداري ماهشهر

-

بادران تهران

اکسين البرز

-

ماشین سازی تبریز

آينده سازان برق جديد فارس

-

نساجی مازندران

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

آينده سازان برق جديد فارس

صباي قم

-

مس كرمان

نفت مسجد سلیمان

-

شهرداري ماهشهر

ماشین سازی تبریز

-

ملوان بندر انزلي

مس رفسنجان

-

نساجی مازندران

ایرانجوان بوشهر

-

راه آهن تهران

خونه به خونه مازندران

-

گل گهر سیرجان

آلومينيوم اراک

-

شهرداري تبريز

بادران تهران

-

اکسين البرز

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

فجر سپاسي شیراز

راه آهن تهران

-

خونه به خونه مازندران

مس كرمان

-

نفت مسجد سلیمان

شهرداري تبريز

-

ایرانجوان بوشهر

نساجی مازندران

-

بادران تهران

گل گهر سیرجان

-

آلومينيوم اراک

شهرداري ماهشهر

-

ماشین سازی تبریز

اکسين البرز

-

صباي قم

آينده سازان برق جديد فارس

-

مس رفسنجان

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

اکسين البرز

صباي قم

-

نساجی مازندران

نفت مسجد سلیمان

-

آينده سازان برق جديد فارس

ماشین سازی تبریز

-

مس كرمان

گل گهر سیرجان

-

ملوان بندر انزلي

ایرانجوان بوشهر

-

شهرداري ماهشهر

خونه به خونه مازندران

-

شهرداري تبريز

آلومينيوم اراک

-

راه آهن تهران

بادران تهران

-

مس رفسنجان

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

خونه به خونه مازندران

راه آهن تهران

-

گل گهر سیرجان

مس كرمان

-

بادران تهران

شهرداري تبريز

-

فجر سپاسي شیراز

مس رفسنجان

-

صباي قم

نساجی مازندران

-

ماشین سازی تبریز

شهرداري ماهشهر

-

آلومينيوم اراک

اکسين البرز

-

نفت مسجد سلیمان

آينده سازان برق جديد فارس

-

ایرانجوان بوشهر

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

مس كرمان

ملوان بندر انزلي

-

راه آهن تهران

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

ماشین سازی تبریز

-

مس رفسنجان

گل گهر سیرجان

-

شهرداري تبريز

ایرانجوان بوشهر

-

اکسين البرز

خونه به خونه مازندران

-

شهرداري ماهشهر

آلومينيوم اراک

-

آينده سازان برق جديد فارس

بادران تهران

-

صباي قم

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

ماشین سازی تبریز

مس كرمان

-

آلومينيوم اراک

شهرداري تبريز

-

راه آهن تهران

مس رفسنجان

-

ایرانجوان بوشهر

نساجی مازندران

-

فجر سپاسي شیراز

شهرداري ماهشهر

-

ملوان بندر انزلي

بادران تهران

-

نفت مسجد سلیمان

اکسين البرز

-

خونه به خونه مازندران

آينده سازان برق جديد فارس

-

گل گهر سیرجان

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

صباي قم

ملوان بندر انزلي

-

شهرداري تبريز

راه آهن تهران

-

نساجی مازندران

نفت مسجد سلیمان

-

مس رفسنجان

ماشین سازی تبریز

-

بادران تهران

گل گهر سیرجان

-

شهرداري ماهشهر

ایرانجوان بوشهر

-

مس كرمان

خونه به خونه مازندران

-

آينده سازان برق جديد فارس

آلومينيوم اراک

-

اکسين البرز