برنامه بازی ها انتظار بجنورد - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 2

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال نوين بجنورد 0 انتظار بجنورد 0 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 3 پرسپوليس مشهد 2 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اميد حسن آباد 2 انتظار بجنورد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 3 استقلال جوان خان ببين 1 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 0 انتظار بجنورد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نسل ابومسلم مشهد 0 انتظار بجنورد 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 اسپيدار تهران 2 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بهمن سبز البرز 1 انتظار بجنورد 3 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 0 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس مشهد 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 اميد حسن آباد 0 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 نسل ابومسلم مشهد 0 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اسپيدار تهران انتظار بجنورد خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد بهمن سبز البرز خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود انتظار بجنورد خلاصه بازی