برنامه بازی ها استقلال جوان خان ببين - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 2

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس مشهد 3 استقلال جوان خان ببين 0 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 1 اميد حسن آباد 1 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 3 شهداي بابلسر 1 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 3 استقلال جوان خان ببين 1 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 0 نسل ابومسلم مشهد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اسپيدار تهران 0 استقلال جوان خان ببين 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 2 بهمن سبز البرز 0 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 2 استقلال جوان خان ببين 2 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 2 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 2 پرسپوليس مشهد 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اميد حسن آباد 0 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 3 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نسل ابومسلم مشهد 1 استقلال جوان خان ببين 1 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 1 اسپيدار تهران 0 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بهمن سبز البرز استقلال جوان خان ببين خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين شهداي ماکران مياندرود خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال نوين بجنورد استقلال جوان خان ببين خلاصه بازی