برنامه بازی ها شهداي ماکران مياندرود - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 2

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 3 نسل ابومسلم مشهد 0 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اسپيدار تهران 3 شهداي ماکران مياندرود 2 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 5 بهمن سبز البرز 0 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 1 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال نوين بجنورد 2 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 3 پرسپوليس مشهد 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اميد حسن آباد 3 شهداي ماکران مياندرود 3 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 2 استقلال جوان خان ببين 2 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نسل ابومسلم مشهد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 2 اسپيدار تهران 0 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بهمن سبز البرز 0 شهداي ماکران مياندرود 0 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 1 استقلال نوين بجنورد 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس مشهد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود اميد حسن آباد خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين شهداي ماکران مياندرود خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود انتظار بجنورد خلاصه بازی