برنامه بازی ها شهداي بابلسر - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 2

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اميد حسن آباد 0 شهداي بابلسر 1 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 4 بهمن سبز البرز 1 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 3 شهداي بابلسر 1 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 1 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 0 انتظار بجنورد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال نوين بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 2 نسل ابومسلم مشهد 2 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس مشهد 1 شهداي بابلسر 1 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 1 اسپيدار تهران 0 1395/12/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 6 اميد حسن آباد 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بهمن سبز البرز 1 شهداي بابلسر 2 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 3 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 2 استقلال نوين بجنورد 2 1396/02/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نسل ابومسلم مشهد شهداي بابلسر خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر پرسپوليس مشهد خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اسپيدار تهران شهداي بابلسر خلاصه بازی