برنامه بازی ها شهرداري کامياران - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 3 شهرداري کامياران 0 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 4 شهداي رزکان کرج 1 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خوشه طلايي ثنا 0 شهرداري کامياران 0 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 1 اتحاد ساري 1 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 3 مقاومت تهران 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم آبسکون تهران 2 شهرداري کامياران 1 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 1 ملي پوشان تبريز 1 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 2 شهرداري کامياران 2 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 4 صنعت ساري 0 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 1 پيام مقاومت ساري 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي رزکان کرج 2 شهرداري کامياران 2 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 0 خوشه طلايي ثنا 0 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 0 شهرداري کامياران 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 0 شهرداري کامياران 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 3 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي پوشان تبريز شهرداري کامياران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران چوکا تالش خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت ساري شهرداري کامياران خلاصه بازی