برنامه بازی ها زاگرس ياسوج - ليگ دو (جام آزادگان) - 9596 گروه 1

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهباز نوژان البرز 1 زاگرس ياسوج 0 1395/06/09 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 2 شهرداري اراک 1 1395/06/28 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بعثت کرمانشاه 1 زاگرس ياسوج 0 1395/07/03 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت امیدیه 2 زاگرس ياسوج 2 1395/07/23 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 0 کيميا فرايند تهران 3 1395/07/28 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهر باران تهران 0 زاگرس ياسوج 2 1395/08/03 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 1 نفت و گاز گچساران 1 1395/08/14 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد نوین اهواز 2 زاگرس ياسوج 0 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 1 قشقايي شيراز 0 1395/08/28 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کارون اروند خرمشهر 1 زاگرس ياسوج 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 3 سپهر نقش جهان 1 1395/09/11 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 2 شهباز نوژان البرز 1 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري اراک 0 زاگرس ياسوج 2 1395/10/11 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 3 بعثت کرمانشاه 2 1395/10/18 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آينده سازان برق جديد فارس 0 زاگرس ياسوج 0 1395/10/23 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 0 نفت امیدیه 1 1395/10/28 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کيميا فرايند تهران 1 زاگرس ياسوج 1 1395/11/04 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 3 شهر باران تهران 0 1395/11/09 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت و گاز گچساران 3 زاگرس ياسوج 0 1395/11/15 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 1 فولاد نوین اهواز 1 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
قشقايي شيراز 0 زاگرس ياسوج 3 1395/11/29 خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
زاگرس ياسوج 0 کارون اروند خرمشهر 0 1395/12/04 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپهر نقش جهان 1 زاگرس ياسوج 0 1395/12/10 خلاصه بازی