برنامه بازی ها فولاد خوزستان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

آزادی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

نفت تهران

1396/05/12 20:45

غدیر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/05/20 18:50

ثامن الائمه

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 1

گسترش فولاد

1396/05/27 20:30

غدیر

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1396/06/02 20:15

شهدا

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

سپاهان اصفهان

1396/06/23 20:00

غدیر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/06/31 20:00

تختی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/07/04 17:30

غدیر

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/07/21 17:00

آزادی

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/07/27 18:00

غدیر

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

فولاد خوزستان

1396/08/09 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1396/08/29 16:30

غدیر

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/09/04 15:15

پاس قوامین

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/09/09 15:00

غدیر

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

فولاد خوزستان

1396/09/15 15:00

یادگار امام

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1396/10/03 14:30

غدیر

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/10/08 15:00

تختی

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

سیاه جامگان

1396/10/14 15:00

غدیر

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 1

فولاد خوزستان

1396/10/22 14:00

بنیان دیزل

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 2

پيکان تهران

1396/11/26 15:00

غدیر

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/11/06 15:15

نقش جهان

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/11/14 15:00

غدیر

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/11/20 15:00

غدیر

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 2

استقلال تهران

1396/12/05 16:00

غدیر

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 0

فولاد خوزستان

1396/12/11 15:30

پاس قوامین

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

پدیده خراسان

1397/01/11 19:00

غدیر

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/01/17 19:00

تختی

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1397/01/23 17:00

غدیر

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/02/02 18:00

سردار جنگل

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

تراکتورسازي تبریز

1397/02/07 17:00

غدیر