برنامه بازی ها پارس جنوبي جم - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 4

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

یادگار امام

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 2

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

غدیر

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 0

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

پاس قوامین

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

یادگار امام

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00