برنامه بازی ها پارس جنوبي جم - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 4

پارس جنوبي جم

1396/05/06 20:00

یادگار امام

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 2

پيکان تهران

1396/05/13 21:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/20 20:30

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/26 20:45

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1396/06/02 20:30

غدیر

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 0

استقلال تهران

1396/06/24 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/06/31 18:30

پاس قوامین

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1396/07/06 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/07/21 16:00

یادگار امام

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1396/07/28 18:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

سپيدرود رشت

1396/08/11 15:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1396/08/29 16:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/09/04 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 0

پارس جنوبي جم

1396/09/10 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

سیاه جامگان

1396/09/14 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 2

گسترش فولاد

1396/10/03 16:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/10/08 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/10/14 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/10/22 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/10/28 15:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/11/05 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

سايپـا تهران

1396/11/13 17:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پارس جنوبي جم

1396/11/20 14:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

تراکتورسازي تبریز

1396/12/05 15:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

ذوب آهن اصفهان

1396/12/10 15:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پارس جنوبي جم

1397/01/10 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

1397/01/17 19:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

پارس جنوبي جم

1397/01/22 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

نفت تهران

1397/02/02 18:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

-

پارس جنوبي جم

1397/02/07 18:00