برنامه بازی ها سپيدرود رشت - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

تختی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

سیاه جامگان

1396/05/12 21:00

قدس

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

1 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/19 18:15

بنیان دیزل

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 0

پيکان تهران

1396/05/27 19:30

قدس

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/31 20:15

نقش جهان

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/06/23 18:45

قدس

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/06/30 19:35

غدیر

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

استقلال تهران

1396/07/04 16:15

قدس

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

سپيدرود رشت

1396/07/21 17:00

پاس قوامین

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 1

پدیده خراسان

1396/07/27 16:00

سردار جنگل

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

سپيدرود رشت

1396/08/11 15:30

تختی

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/08/29 14:30

سردار جنگل

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/09/03 15:30

یادگار امام

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/09/09 15:00

غدیر

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/09/15 15:00

سردار جنگل

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

3 - 1

نفت تهران

1396/10/01 14:30

سردار جنگل

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

2 - 0

سپيدرود رشت

1396/10/08 14:30

ثامن الائمه

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

گسترش فولاد

1396/10/15 15:00

سردار جنگل

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/10/21 15:00

شهدا

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 1

سپاهان اصفهان

1396/10/29 15:00

سردار جنگل

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

3 - 0

سپيدرود رشت

1396/11/05 17:10

تختی

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/11/13 15:15

سردار جنگل

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

3 - 0

سپيدرود رشت

1396/11/19 16:00

آزادی

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 0

سايپـا تهران

1396/12/04 15:00

سردار جنگل

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

سپيدرود رشت

1396/12/11 15:00

ثامن الائمه

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 0

پارس جنوبي جم

1397/01/10 18:45

سردار جنگل

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

سپيدرود رشت

1397/01/18 17:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/01/24 16:00

سردار جنگل

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/02/02 18:00

سردار جنگل

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

3 - 0

سپيدرود رشت

1397/02/07 19:15

آزادی