برنامه بازی ها سپيدرود رشت - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 سپيدرود رشت 1 1396/05/05 21:00 تختی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 1 سیاه جامگان 2 1396/05/12 21:00 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 1 سپيدرود رشت 0 1396/05/19 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 1 پيکان تهران 0 1396/05/27 19:30 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 سپيدرود رشت 0 1396/05/31 20:15 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 2 صنعت نفت آبادان 0 1396/06/23 18:45 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان سپيدرود رشت 1396/06/30 19:35 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت استقلال تهران 1396/07/04 16:15 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران سپيدرود رشت 1396/07/21 16:00 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت پدیده خراسان 1396/07/27 17:00 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم سپيدرود رشت 1396/08/09 16:45 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت ذوب آهن اصفهان 1396/08/24 15:00 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز سپيدرود رشت 1396/09/03 15:30 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان سپيدرود رشت 1396/09/09 15:30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت پرسپولیس تهران 1396/09/15 15:00 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت نفت تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت فولاد خوزستان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی