برنامه بازی ها سیاه جامگان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 19:05

ثامن الائمه

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

سیاه جامگان

1396/05/12 21:00

قدس

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/05/20 18:50

ثامن الائمه

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 1

سیاه جامگان

1396/05/25 20:45

آزادی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

1 - 1

نفت تهران

1396/06/02 18:40

ثامن الائمه

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

سیاه جامگان

1396/06/24 19:00

یادگار امام

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/06/30 17:55

ثامن الائمه

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 2

پيکان تهران

1396/07/06 16:45

ثامن الائمه

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 0

سیاه جامگان

1396/07/21 16:00

نقش جهان

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/07/27 16:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

2 - 1

سیاه جامگان

1396/08/11 17:00

غدیر

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 0

استقلال تهران

1396/08/29 14:15

ثامن الائمه

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

سیاه جامگان

1396/09/04 15:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 2

پدیده خراسان

1396/09/10 14:30

ثامن الائمه

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

سیاه جامگان

1396/09/14 15:00

تختی

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

سیاه جامگان

1396/10/01 14:30

نقش جهان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

2 - 0

سپيدرود رشت

1396/10/08 14:30

ثامن الائمه

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

سیاه جامگان

1396/10/14 15:00

غدیر

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/10/22 14:30

ثامن الائمه

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

4 - 1

سیاه جامگان

1396/10/29 15:00

تختی

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/11/06 14:30

ثامن الائمه

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 0

سیاه جامگان

1396/11/12 14:30

بنیان دیزل

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 1

سیاه جامگان

1396/11/20 15:00

شهدا

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 5

سپاهان اصفهان

1396/12/04 15:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

4 - 1

سیاه جامگان

1396/12/11 17:40

تختی

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

استقلال خوزستان

1397/01/10 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

4 - 1

سیاه جامگان

1397/01/17 18:55

آزادی

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 3

سايپـا تهران

1397/01/24 16:00

ثامن الائمه

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 1

سیاه جامگان

1397/02/02 18:00

ثامن الائمه

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1397/02/07 17:00

ثامن الائمه