برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

پدیده خراسان

1396/05/06 20:45

شهدا

صنعت نفت آبادان

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/06 21:00

تختی

سیاه جامگان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 19:05

ثامن الائمه

استقلال خوزستان

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

غدیر

نفت تهران

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

تختی

گسترش فولاد

1 - 4

پارس جنوبي جم

1396/05/06 20:00

یادگار امام

پرسپولیس تهران

2 - 0

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

آزادی

سپاهان اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/05/06 20:30

نقش جهان

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

4 - 0

سپاهان اصفهان

1396/05/13 19:00

ثامن الائمه

سايپـا تهران

3 - 2

صنعت نفت آبادان

1396/05/12 20:30

پاس قوامین

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

گسترش فولاد

1396/05/13 20:30

ذوب آهن فولادشهر

استقلال تهران

0 - 0

استقلال خوزستان

1396/05/13 21:00

آزادی

پارس جنوبي جم

3 - 2

پيکان تهران

1396/05/13 21:00

فولاد خوزستان

1 - 1

نفت تهران

1396/05/12 20:45

غدیر

سپيدرود رشت

1 - 2

سیاه جامگان

1396/05/12 21:00

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پرسپولیس تهران

1396/05/12 19:30

یادگار امام

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

پدیده خراسان

1396/05/20 21:00

تختی

پيکان تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/05/20 20:30

شهدا

استقلال خوزستان

1 - 2

سايپـا تهران

1396/05/19 20:30

غدیر

نفت تهران

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/05/19 20:45

تختی

گسترش فولاد

1 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/19 18:15

بنیان دیزل

استقلال تهران

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/20 20:45

آزادی

سیاه جامگان

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/05/20 18:50

ثامن الائمه

سپاهان اصفهان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/20 20:30

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

استقلال خوزستان

1396/05/27 18:45

ثامن الائمه

پارس جنوبي جم

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/26 20:45

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1396/05/26 20:15

ذوب آهن فولادشهر

سپيدرود رشت

1 - 0

پيکان تهران

1396/05/27 19:30

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

نفت تهران

1396/05/26 19:45

یادگار امام

فولاد خوزستان

2 - 1

گسترش فولاد

1396/05/27 20:30

غدیر

سايپـا تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/26 20:45

تختی

پرسپولیس تهران

1 - 1

سیاه جامگان

1396/05/25 20:45

آزادی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 2

پدیده خراسان

1396/05/31 18:00

آزادی

صنعت نفت آبادان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/31 20:30

تختی

استقلال خوزستان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1396/06/02 20:30

غدیر

پيکان تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1396/06/02 20:15

شهدا

سیاه جامگان

1 - 1

نفت تهران

1396/06/02 18:40

ثامن الائمه

گسترش فولاد

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/06/16 17:15

بنیان دیزل

سايپـا تهران

0 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/05/31 20:15

پاس قوامین

سپاهان اصفهان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/31 20:15

نقش جهان

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

سايپـا تهران

1396/06/24 17:00

ثامن الائمه

سپيدرود رشت

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/06/23 18:45

ذوب آهن اصفهان

6 - 0

استقلال خوزستان

1396/06/24 19:45

ذوب آهن فولادشهر

پرسپولیس تهران

0 - 1

پيکان تهران

1396/06/26 20:00

آزادی

نفت تهران

0 - 0

گسترش فولاد

1396/06/23 19:45

تختی

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

سیاه جامگان

1396/06/24 19:00

یادگار امام

فولاد خوزستان

2 - 0

سپاهان اصفهان

1396/06/23 20:00

غدیر

پارس جنوبي جم

2 - 0

استقلال تهران

1396/06/24 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پدیده خراسان

1396/06/31 17:45

یادگار امام

صنعت نفت آبادان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/06/31 20:00

تختی

استقلال تهران

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/06/29 20:00

آزادی

استقلال خوزستان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/06/30 19:35

غدیر

پيکان تهران

3 - 1

نفت تهران

1396/06/31 18:30

شهدا

سیاه جامگان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/06/30 17:55

ثامن الائمه

سپاهان اصفهان

2 - 2

پرسپولیس تهران

1396/06/30 20:00

نقش جهان

سايپـا تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/06/31 18:30

پاس قوامین

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1396/07/06 18:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/09/20 16:15

آزادی

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/07/04 17:20

ذوب آهن فولادشهر

فولاد خوزستان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/07/04 17:30

غدیر

سیاه جامگان

0 - 2

پيکان تهران

1396/07/06 16:45

ثامن الائمه

نفت تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1396/07/04 17:45

تختی

سپيدرود رشت

1 - 2

استقلال تهران

1396/07/04 16:15

گسترش فولاد

1 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/07/06 14:00

بنیان دیزل

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/07/21 16:30

ثامن الائمه

صنعت نفت آبادان

1 - 0

نفت تهران

1396/07/21 17:15

تختی

استقلال خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1396/07/20 17:00

غدیر

پيکان تهران

1 - 0

گسترش فولاد

1396/07/20 16:00

شهدا

سايپـا تهران

1 - 1

سپيدرود رشت

1396/07/21 17:00

پاس قوامین

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/07/21 16:00

یادگار امام

استقلال تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/07/21 17:00

آزادی

سپاهان اصفهان

2 - 0

سیاه جامگان

1396/07/21 16:00

نقش جهان

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 1

پدیده خراسان

1396/07/27 16:00

سیاه جامگان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/07/27 16:15

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1396/07/28 18:00

نفت تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1396/07/25 15:45

پيکان تهران

2 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/07/27 15:45

گسترش فولاد

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/07/27 15:00

فولاد خوزستان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/07/27 18:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/08/04 16:40

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/08/09 15:30

سپاهان اصفهان

0 - 1

پيکان تهران

1396/08/09 16:45

استقلال تهران

2 - 0

نفت تهران

1396/08/09 17:45

پارس جنوبي جم

3 - 1

سپيدرود رشت

1396/08/11 15:30

صنعت نفت آبادان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/08/12 17:00

پدیده خراسان

2 - 2

فولاد خوزستان

1396/08/09 14:45

استقلال خوزستان

2 - 1

سیاه جامگان

1396/08/11 17:00

سايپـا تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1396/08/09 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

پدیده خراسان

1396/08/29 17:30

پيکان تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/08/24 15:15

سپيدرود رشت

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/08/29 14:30

گسترش فولاد

2 - 1

استقلال خوزستان

1396/08/24 14:30

سپاهان اصفهان

3 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/08/29 14:45

نفت تهران

0 - 1

سايپـا تهران

1396/08/29 15:15

سیاه جامگان

0 - 0

استقلال تهران

1396/08/29 14:45

فولاد خوزستان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1396/08/29 16:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

پيکان تهران

1396/09/03 16:45

پدیده خراسان

3 - 1

نفت تهران

1396/09/03 15:45

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/09/04 14:00

استقلال تهران

2 - 0

گسترش فولاد

1396/09/04 17:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/09/04 16:30

صنعت نفت آبادان

3 - 2

سپاهان اصفهان

1396/09/03 16:45

سايپـا تهران

1 - 0

سیاه جامگان

1396/09/04 15:15

پارس جنوبي جم

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/09/04 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 2

پدیده خراسان

1396/09/10 14:30

پرسپولیس تهران

4 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/09/10 15:00

سپاهان اصفهان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/09/09 15:15

فولاد خوزستان

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/09/09 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/09/10 16:45

گسترش فولاد

3 - 1

سايپـا تهران

1396/09/09 14:15

پيکان تهران

0 - 0

استقلال تهران

1396/09/09 15:00

نفت تهران

0 - 0

پارس جنوبي جم

1396/09/10 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/09/14 15:00

سايپـا تهران

1 - 0

پيکان تهران

1396/09/14 15:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

نفت تهران

1396/09/15 15:15

پدیده خراسان

0 - 2

گسترش فولاد

1396/09/15 14:30

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

فولاد خوزستان

1396/09/15 15:00

استقلال تهران

3 - 0

سپاهان اصفهان

1396/09/15 17:30

پارس جنوبي جم

1 - 0

سیاه جامگان

1396/09/14 15:00

سپيدرود رشت

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/09/15 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 1

پيکان تهران

1396/10/01 14:00

استقلال تهران

4 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/10/03 16:25

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

سیاه جامگان

1396/10/01 14:30

تراکتورسازي تبریز

3 - 0

استقلال خوزستان

1396/10/03 14:30

سپيدرود رشت

3 - 1

نفت تهران

1396/10/01 14:30

پارس جنوبي جم

0 - 2

گسترش فولاد

1396/10/03 16:30

فولاد خوزستان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1396/10/03 14:30

سايپـا تهران

1 - 1

سپاهان اصفهان

1396/10/01 16:20

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

4 - 0

پدیده خراسان

1396/10/08 15:15

صنعت نفت آبادان

3 - 0

سايپـا تهران

1396/10/08 16:45

گسترش فولاد

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/10/08 14:30

استقلال خوزستان

0 - 3

استقلال تهران

1396/10/07 15:00

پيکان تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/10/08 15:00

نفت تهران

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/10/08 15:00

سیاه جامگان

2 - 0

سپيدرود رشت

1396/10/08 14:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/10/08 14:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/10/15 14:30

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

پيکان تهران

1396/10/15 15:00

سايپـا تهران

3 - 2

استقلال خوزستان

1396/10/15 16:30

پرسپولیس تهران

0 - 0

نفت تهران

1396/10/15 16:30

سپيدرود رشت

1 - 2

گسترش فولاد

1396/10/15 15:00

تراکتورسازي تبریز

0 - 0

استقلال تهران

1396/10/15 14:30

فولاد خوزستان

1 - 1

سیاه جامگان

1396/10/14 15:00

پارس جنوبي جم

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/10/14 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

پدیده خراسان

1396/10/21 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/10/22 17:00

سپاهان اصفهان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/10/22 15:00

پيکان تهران

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/10/21 15:00

نفت تهران

2 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/10/21 15:00

گسترش فولاد

1 - 1

فولاد خوزستان

1396/10/22 14:00

استقلال تهران

1 - 1

سايپـا تهران

1396/10/22 16:35

سیاه جامگان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/10/22 14:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 0

استقلال تهران

1396/10/29 15:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/10/28 15:00

پارس جنوبي جم

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/10/28 15:00

فولاد خوزستان

1 - 2

پيکان تهران

1396/11/26 15:30

نفت تهران

4 - 1

سیاه جامگان

1396/10/29 15:00

سپيدرود رشت

2 - 1

سپاهان اصفهان

1396/10/29 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 1

گسترش فولاد

1396/10/28 15:30

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

سايپـا تهران

1396/10/28 14:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

پدیده خراسان

1396/11/05 15:30

صنعت نفت آبادان

3 - 0

سپيدرود رشت

1396/11/05 17:10

استقلال خوزستان

0 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/11/04 15:00

پيکان تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1396/11/06 15:30

گسترش فولاد

1 - 1

نفت تهران

1396/11/05 14:30

سیاه جامگان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/11/06 14:30

سپاهان اصفهان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/11/06 15:15

استقلال تهران

4 - 0

پارس جنوبي جم

1396/11/05 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 3

تراکتورسازي تبریز

1396/11/13 14:30

فولاد خوزستان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/11/14 15:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

استقلال تهران

1396/11/15 15:00

سپيدرود رشت

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/11/13 15:15

نفت تهران

1 - 1

پيکان تهران

1396/11/12 15:00

گسترش فولاد

0 - 0

سیاه جامگان

1396/11/12 14:30

پرسپولیس تهران

2 - 0

سپاهان اصفهان

1396/11/13 15:50

پارس جنوبي جم

0 - 0

سايپـا تهران

1396/11/13 17:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 2

پارس جنوبي جم

1396/11/20 14:00

صنعت نفت آبادان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/11/18 17:00

سايپـا تهران

4 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/11/19 16:00

استقلال خوزستان

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/11/20 15:00

پيکان تهران

2 - 1

سیاه جامگان

1396/11/20 15:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

نفت تهران

1396/11/20 16:00

استقلال تهران

3 - 0

سپيدرود رشت

1396/11/19 16:00

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

گسترش فولاد

1396/11/18 14:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

پدیده خراسان

1396/12/05 15:30

نفت تهران

-

صنعت نفت آبادان

1396/12/04 15:30

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

1396/12/05 18:30

گسترش فولاد

-

پيکان تهران

1396/12/04 15:00

سپيدرود رشت

-

سايپـا تهران

1396/12/04 16:00

پارس جنوبي جم

-

تراکتورسازي تبریز

1396/12/05 15:30

فولاد خوزستان

-

استقلال تهران

1396/12/05 16:00

سیاه جامگان

-

سپاهان اصفهان

1396/12/04 14:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سپيدرود رشت

1396/12/11 15:00

صنعت نفت آبادان

-

سیاه جامگان

1396/12/11 17:40

پارس جنوبي جم

-

ذوب آهن اصفهان

1396/12/10 15:00

استقلال خوزستان

-

نفت تهران

1396/12/12 15:30

تراکتورسازي تبریز

-

پيکان تهران

1396/12/10 15:00

سپاهان اصفهان

-

گسترش فولاد

1396/12/11 17:30

سايپـا تهران

-

فولاد خوزستان

1396/12/11 15:30

استقلال تهران

-

پرسپولیس تهران

1396/12/10 17:20

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

تراکتورسازي تبریز

1397/01/10 17:30

پيکان تهران

-

سپاهان اصفهان

1397/01/11 17:30

نفت تهران

-

استقلال تهران

1397/01/09 16:00

سپيدرود رشت

-

پارس جنوبي جم

1397/01/10 17:00

گسترش فولاد

-

صنعت نفت آبادان

1397/01/09 17:00

فولاد خوزستان

-

پدیده خراسان

1397/01/11 19:00

سیاه جامگان

-

استقلال خوزستان

1397/01/10 17:00

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

1397/01/09 18:45

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پرسپولیس تهران

1397/01/18 17:00

صنعت نفت آبادان

-

پيکان تهران

1397/01/16 19:00

ذوب آهن اصفهان

-

سپيدرود رشت

1397/01/18 17:00

استقلال خوزستان

-

گسترش فولاد

1397/01/17 17:00

تراکتورسازي تبریز

-

سپاهان اصفهان

1397/01/18 18:00

سايپـا تهران

-

نفت تهران

1397/01/17 17:00

استقلال تهران

-

سیاه جامگان

1397/01/17 18:55

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

1397/01/17 19:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

استقلال خوزستان

1397/01/24 17:00

نفت تهران

-

پدیده خراسان

1397/01/23 17:00

سپيدرود رشت

-

تراکتورسازي تبریز

1397/01/22 17:00

گسترش فولاد

-

استقلال تهران

1397/01/22 17:00

فولاد خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1397/01/23 19:00

سپاهان اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1397/01/24 19:00

سیاه جامگان

-

سايپـا تهران

1397/01/24 17:00

پرسپولیس تهران

-

پارس جنوبي جم

1397/01/22 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سیاه جامگان

1397/02/02 18:00

ذوب آهن اصفهان

-

پرسپولیس تهران

1397/02/02 18:00

استقلال خوزستان

-

سپاهان اصفهان

1397/02/02 18:00

سپيدرود رشت

-

فولاد خوزستان

1397/02/02 18:00

تراکتورسازي تبریز

-

صنعت نفت آبادان

1397/02/02 18:00

سايپـا تهران

-

گسترش فولاد

1397/02/02 18:00

استقلال تهران

-

پيکان تهران

1397/02/02 18:00

پارس جنوبي جم

-

نفت تهران

1397/02/02 18:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

استقلال خوزستان

1397/02/07 18:00

پيکان تهران

-

سايپـا تهران

1397/02/07 18:00

نفت تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1397/02/07 18:00

گسترش فولاد

-

پدیده خراسان

1397/02/07 18:00

فولاد خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز

1397/02/07 18:00

سپاهان اصفهان

-

استقلال تهران

1397/02/07 18:00

سیاه جامگان

-

پارس جنوبي جم

1397/02/07 18:00

پرسپولیس تهران

-

سپيدرود رشت

1397/02/07 18:00