1393/07/30

جزییات مسابقه

راه آهن تهران - سپاهان اصفهان

15:30

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

محمد حسين پور 34

63 احسان حاجي صفي

محمد غلامي خليل محله 65

75 محمد رضا خلعتبري

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

سيد هادي عقيلي انور 5
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
شهاب الدين گردان 35
محمدعلي احمدي 6
احسان حاجي صفي 28
شجاع خليل زاده 3
حسين پاپي 7 83 جواهير سوکاج 14
رسول نويدکيا 8
لوسيانو پريرا مندس 29
محمد رضا خلعتبري 9
مهدي شريفي 20

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

جواهير سوکاج 14

بازیکنان اصلی راه آهن تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

وحيد طالبلو 1
ابراهيم کريمي 5
حامد نورمحمدي 6
ميلاد محمدي کشمرزي 24
محمد حسين پور 14
سيد محمد ستاري 33
محمد غلامي خليل محله 8 71 بهادر عبدي 10
سيد امين منوچهري 11 59 علي عليپور 16
سيد احمد موسوي 2
رضا خالقي فر 9 92 ميلاد ابطحي 29
رامين رضاييان 27

بازیکن ذخیره راه آهن تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بهادر عبدي 10
ميلاد ابطحي 29
علي عليپور 16