1393/07/11

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

18:30

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

17 عليرضا نورمحمدي

لوسيانو پريرا مندس 24

64 رضا حقيقي شانديز

مهدي شريفي 94

مهدي شريفي 95

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

اميد عاليشاه 2 67 مهرداد کفشگري 18
رضا حقيقي شانديز 9
عليرضا نورمحمدي 20 46 سيد ميثم حسيني 12
محسن بنگر 6
محمد رضا خانزاده 3
نيلسون کوريا 40
مايکل اومانا کوررالز 4
محمد عباس زاده 33
مهدي طارمي 17
هادي نوروزي پوري 24 87 احمد نوراللهي 28
محمد نوري 14

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

مهرداد کفشگري 18
احمد نوراللهي 28
سيد ميثم حسيني 12

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

احسان حاجي صفي 28
رحمان احمدي 1
سيد هادي عقيلي انور 5
شجاع خليل زاده 3 95 رسول نويدکيا 8
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
وريا غفوري 21
حسين پاپي 7
لوسيانو پريرا مندس 29 67 جواهير سوکاج 14
محرم نويدکيا 4
محمد رضا خلعتبري 9
مهدي شريفي 20

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

رسول نويدکيا 8
جواهير سوکاج 14