1396/08/04

جزییات مسابقه

ایرانجوان بوشهر - گل ابريشم تهران

15:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی گل ابريشم تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گل ابريشم تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی ایرانجوان بوشهر

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ایرانجوان بوشهر

نام بازیکن

شماره پیراهن