1396/10/28

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سايپـا تهران

14:30

رخداد های بازی

63 مهدي ترابي

محمد ايران پوريان 70

75 مهدي ترابي

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن