1396/10/28

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - گسترش فولاد

15:30

رخداد های بازی

74 اسماعيل فرهادي شلمزاري

سيامک نعمتي 94

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن