1396/10/29

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - سپاهان اصفهان

15:00

رخداد های بازی

حسين ابراهيمي لاکمه سري 7

توحيد غلامي 82

90 مروان حسين حسن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن