1396/10/29

جزییات مسابقه

نفت تهران - سیاه جامگان

15:00

رخداد های بازی

2 پيام ملکيان

رضا حبيب زاده 32

سيد امين منوچهري 39

محسن بنگر 49

امير حسين فشنگ چي 56

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن