1396/10/28

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان

15:00

رخداد های بازی

کيروش استنلي 51

مرتضي تبريزي 68

89 لوسيانو پريرا مندس

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن