1396/10/22

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

15:00

رخداد های بازی

11 ميلاد شيخ فخرالديني

88 مرتضي تبريزي

ساسان انصاري 93

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن