1396/10/22

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - پارس جنوبي جم

17:00

رخداد های بازی

15 ابراهيم صالحي

آگوستو سزار دوسانتوس 87

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن