1396/10/15

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - پيکان تهران

15:00

رخداد های بازی

مرتضي تبريزي 12

55 محمدصادق باراني

ميلاد شيخ فخرالديني 63

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن