1396/10/08

جزییات مسابقه

نفت تهران - فولاد خوزستان

15:00

رخداد های بازی

9 ميلاد بدرقه

86 ميلاد بدرقه

پوريا اميني 87

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن