1396/10/07

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - استقلال تهران

15:00

رخداد های بازی

7 وريا غفوري

48 علي قرباني

74 روزبه چشمي

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن