1396/10/08

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - سايپـا تهران

16:45

رخداد های بازی

ميلاد جهاني 45

لوسيانو پريرا مندس 51

طالب ريکاني 84

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن