1396/10/08

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - پدیده خراسان

15:15

رخداد های بازی

سياوش يزداني مقدم 45

محمود کريمي سيبکي 51

جلال الدين علي محمدي 53

ساسان انصاري 63

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن