1396/10/01

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - نفت تهران

14:30

رخداد های بازی

علي عباسي 2

محمد نزهتي 56

ميعاد يزداني بجارسري 63

76 رضا حبيب زاده

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن