1396/10/03

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - استقلال خوزستان

14:30

رخداد های بازی

محمد ايران پوريان 27

سيد فاخر تهامي 45

سيد فاخر تهامي 93

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن