1396/10/03

جزییات مسابقه

استقلال تهران - صنعت نفت آبادان

16:25

رخداد های بازی

داريوش شجاعيان 15

وريا غفوري 42

داريوش شجاعيان 55

داريوش شجاعيان 67

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن