1396/09/09

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - سايپـا تهران

14:15

رخداد های بازی

رضا خالقي فر 10

رضا خالقي فر 26

رضا خالقي فر 37

89 حامد شيري

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن