1396/09/09

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - سپيدرود رشت

15:00

رخداد های بازی

رحيم مهدي زهيوي 17

صابر حرداني 77

81 ميثم فردوسي شهرستاني

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن