1396/09/10

جزییات مسابقه

سیاه جامگان - پدیده خراسان

14:30

رخداد های بازی

75 محمد رضا خانزاده

92 محمد قاضي نجف آبادي

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن