1396/09/03

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان

16:45

رخداد های بازی

ميلاد جهاني 13

23 ساسان انصاري

کرار جاسم محمد 30

45 جلال الدين علي محمدي

کرار جاسم محمد 89

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن