1396/09/04

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - سپيدرود رشت

14:00

رخداد های بازی

فرزاد حاتمي 11

محمد رضا مهدي زاده کاساني 20

39 حسين ابراهيمي لاکمه سري

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن