1396/09/03

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - نفت تهران

15:45

رخداد های بازی

امين قاسمي نژاد 34

محمدمهدي مهدي خواني 51

88 محمدهاشم بيگ زاده

حسين مهربان 95

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن