1396/08/29

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - تراکتورسازي تبریز

14:45

رخداد های بازی

ساسان انصاري 5

ساسان انصاري 50

جلال الدين علي محمدي 82

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن