1396/08/29

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - ذوب آهن اصفهان

14:30

رخداد های بازی

67 علي حمام

ميثم فردوسي شهرستاني 76

92 دانيال اسماعيلي فر

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن