1396/08/11

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - سیاه جامگان

17:00

رخداد های بازی

يونس دلفي 70

يونس دلفي 73

86 گوران جرکويچ

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن