1396/08/09

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - فولاد خوزستان

14:45

رخداد های بازی

1 سينا مريدي

امين قاسمي نژاد 45

محمد رضا خلعتبري 50

78 علي اصغر عاشوري

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن