1396/08/11

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - سپيدرود رشت

15:30

رخداد های بازی

حامد نورمحمدي 6

20 حسين ابراهيمي لاکمه سري

فرشاد محمدي مهر 32

آلويس برترند نانگ 53

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن