1396/07/27

جزییات مسابقه

پيکان تهران - تراکتورسازي تبریز

15:45

رخداد های بازی

15 فرزين گروسيان

64 امير نصر آزاداني

امير روستايي 90

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن