1396/07/28

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - پارس جنوبي جم

18:00

رخداد های بازی

41 مهدي زبيدي

83 اميد سينگ

91 حسين پور اميني

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن