1396/07/27

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - پدیده خراسان

16:00

رخداد های بازی

9 محمد قاضي نجف آبادي

سيد هادي موسوي شيجاني 32

محمد نزهتي 57

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن